ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης διέπουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αγοραστή και του πωλητή σχετικά με τις παραγγελίες που υποβάλλονται εξ αποστάσεως μέσω της Ιστοσελίδας «www.munich-garage.com» στην Κύπρο (για άλλες χώρες της Ε.Ε., παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας).

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας. Επιλέγοντας το κουτί «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις» στο τμήμα «Τρόπος Πληρωμής» κατά την υποβολή της παραγγελίας του στην Ιστοσελίδα του MUNICH GARAGE, ο Πελάτης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έχει διαβάσει και αποδεχθεί τους όρους αυτούς και τις προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται όταν η παραγγελία είναι έγκυρη. Μην συνεχίζεται την χρήση της Ιστοσελίδας αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και προϋποθέσεις που διατυπώνονται στην σελίδα αυτή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις δύναταινα τροποποιούνται και να αναρτώνται στην Ιστοσελίδα κατά διαστήματα και συνεπώς ο Πελάτης θα πρέπει να τους διαβάζει προσεκτικά πριν την τοποθέτηση οποιασδήποτε παραγγελίας..

Ενημερωμένο έως τις 27 Απριλίου 2018

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Ιστοσελίδα αυτή δημοσιεύεται από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «MUNICH GARAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MUNICH GARAGE», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Σάκη Καράγιωργα, αρ. 122, Τ.Κ. 166 75, Ελλάδα, η οποία έχει καταχωρησθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 143141101000 και με Α.Φ.Μ. 800857095.

Η Ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη από το Διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.munich-garage.com (στο εξής η «Ιστοσελίδα»).

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις (στο εξής οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης») διέπουν χωρίς περιορισμό τις πωλήσεις των Προϊόντων (στο εξής «Προϊόντα) ανάμεσα στην MUNICH GARAGE και τους Πελάτες στην Ιστοσελίδα www.munich-garage.com. Οποιαδήποτε παραγγελία Προϊόντος που προσφέρεται στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Γενικών όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης από τον Πελάτη. Αυτοί αποτελούν, μαζί με την επιβεβαίωση της παραγγελίας και την πληρωμή από τον Πελάτη, τη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της MUNICH GARAGE και του Πελάτη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα σχετικά με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την MUNICH GARAGE ως εξής:

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@munichgarage.com

Μέσω τηλεφώνου: +30 2109600100 (χρέωση συνήθους κλήσης), από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9 π.μ. μέχρι τις 6 μ.μ.

Μέσω fax: +30 2109600100

Μέσω ταχυδρομείου: Οδός Σάκη Καράγιωργα, αρ. 112, Γλυφάδα Αττική, Τ.Κ. 16675, Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μερών που απορρέουν από την πώληση των Προϊόντων που προσφέρονται στην Ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και η παρουσίαση των Προϊόντων που πρόκειται να αγοραστούν από τους Πελάτες και περιέχονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν πρόσκληση από την MUNICH GARAGE προς μη εμπόρους, που λειτουργούν για σκοπούς που εκπίπτουν κάθε επαγγελματικής ή εμπορικής δραστηριότητας (στο εξής αναφέρονται ως «Πελάτες»), δεν δεσμεύουν την MUNICH GARAGE και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προσφορά προς πώληση με τη νομική έννοια του όρου.

Η αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, η περίληψη της παραγγελίας που αποστέλλεται στον Πελάτη μέσω e-mail και η πληρωμή του Πελάτη αποτελούν απόδειξη της σύναψης της σύμβασης ανάμεσα στην MUNICH GARAGE και τον Πελάτη, η οποία θα διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης. Η σύμβαση ολοκληρώνεται με την παράδοση των Προϊόντων στον Πελάτη ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο.

Οι πελάτες πρέπει να είναι νόμιμης ηλικίας και να έχουν τη νομική ικανότητα να συνάψουν μια τέτοια σύμβαση, διαφορετικά η σύμβαση αυτή δεν θα είναι έγκυρη.

Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση εάν, κατόπιν επιβεβαίωσης της παραγγελίας, λάβει εμπορικές πληροφορίες σχετικά με τον Πελάτη ότι δεν είναι σκόπιμο να εκτελέσει, κατά την διακριτική της ευχέρεια, τη σύμβαση, η δε ενάσκηση αυτού του δικαιώματος δεν παρέχει στον Πελάτη δικαίωμα για τυχόν αποζημίωση για ζημίες ή οποιασδήποτε άλλη φύση. Περαιτέρω, σε περίπτωση επανειλημμένων επιστροφών από τον Πελάτη, η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή της επιστροφής του Προϊόντος λόγω κατάχρησης δικαιώματος της υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των Προϊόντων, ακόμη και αν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 8 & 9 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ο Πελάτης δύναται να ενημερωθεί για τα διάφορα Προϊόντα που πωλεί η MUNICH GARAGE στην Ιστοσελίδα. Ο Πελάτης δύναται να πλοηγηθεί ελεύθερα στις σελίδες του Δικτυακού Τόπου.

Τα Προϊόντα παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας ένα ενημερωτικό δελτίο (περιγραφή του Προϊόντος, φωτογραφία, τιμή, κωδικός Προϊόντος κ.λπ.) το οποίο περιέχει πληροφορίες που είναι όσο το δυνατόν πιο ορθές και ακριβείς, προκειμένου να παρέχουν όσο το δυνατόν πιο πιστή και πληρέστερη περιγραφή. Ο Πελάτης δύναται να λάβει επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@munichgarage.com ή τηλεφωνικώς στο +30 210 9600100. Η παρουσίαση των Προϊόντων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα, δεν είναι δεσμευτική για την MUNICH GARAGE και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση υπό τη νομική έννοια του όρου.

Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σχέδια ή τα βίντεο που απεικονίζουν τα Προϊόντα δεν είναι συμβατικώς δεσμευτικά. Σε καμία περίπτωση η MUNICH GARAGE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν σφάλματα που ενδέχεται να προκύψουν.

Ο Πελάτης δύναται να αγοράσει οποιοδήποτε Προϊόν που παρουσιάζεται ως διαθέσιμο και στην τιμή που αναγράφεται στην Ιστοσελίδα την ημέρα υποβολής της παραγγελίας του. Εάν τα Προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, η MUNICH GARAGE θα ενημερώσει τον Πελάτη το συντομότερο δυνατό μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού μηνύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 κατωτέρω.

Τα Προϊόντα περιορίζονται στους Πελάτες που διαμένουν στην Κύπρο. Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση εάν ο Πελάτης απαιτήσει αποστολή εκτός Κύπρου. Σε περίπτωση που η MUNICH GARAGE δεχθεί, ωστόσο, να προχωρήσει σε αποστολή εκτός Κύπρου, θα ενημερώσει τον Πελάτη για το ποσό των συγκεκριμένων εξόδων αποστολής, τα οποία υπολογίζονται επιπλέον των συνήθων εξόδων προετοιμασίας.

Ο Πελάτης φέρει τον κίνδυνο των Προϊόντων από τη στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων σε αυτόν ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν τρίτο.

Η κυριότητα των Προϊόντων θα μεταβιβαστεί στον Πελάτη μόνο όταν η MUNICH GARAGE λάβει πλήρη καταβολή όλων των οφειλόμενων ποσών για τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, ή κατά την παράδοση, ανάλογα με το ποιο είναι μεταγενέστερο.

ΑΡΘΡΟ 3

ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

Στην Ιστοσελίδα ο Πελάτης θα βρει πληροφορίες βήμα προς βήμα σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για να ολοκληρώσει την παραγγελία του. Στον Πελάτη θα παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για τον εντοπισμό και τη διόρθωση πιθανών σφαλμάτων κατά την υποβολή της παραγγελίας του (π.χ. επιλογή του τύπου, της ποσότητας, των όρων πληρωμής κ.λπ.).

 1. Εγγραφή

Για λόγους ασφαλείας, ο Πελάτης, προτού υποβάλει την εντολή αγοράς, δύναται να δημιουργήσει λογαριασμό πελάτη ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής και παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες θα προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να εγγραφεί και να δημιουργήσει λογαριασμό, δύναται να συνεχίσει την αγορά του ως επισκέπτης Πελάτης, παρέχοντας μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το παραστατικό πληρωμής και τα στοιχεία αποστολής.

Η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που παρέχει ο Πελάτης εμπίπτει στην αποκλειστική του ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν θα ελέγχεται για την ακρίβειά τους, και η MUNICH GARAGE δεν δύναται σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη αν ορισμένες λανθασμένες πληροφορίες εμποδίζουν την ορθή εκτέλεση μιας παραγγελίας ή μιας παράδοσης. Ο Πελάτης θα δεσμεύεται από όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε αυτή την Ιστοσελίδα στον προσωπικό του λογαριασμό, με την επιφύλαξη της άσκησης του δικαιώματός υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 8 κατωτέρω.

 1. Εντολής αγοράς

Η αγορά των Προϊόντων γίνεται με τη συμπλήρωση και τη αποστολή της ειδικής φόρμας παραγγελίας. Μόλις επικυρωθεί το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών, ο Πελάτης δύναται να επιβεβαιώσει την παραγγελία του συμπληρώνοντας τα κατωτέρω βήματα:

 • Επιβεβαίωση των Προϊόντων και των ποσοτήτων που επιλέχθηκαν·
 • Συμπλήρωση των πληροφοριών που απαιτούνται από την Ιστοσελίδα,
 • Αποδοχή χωρίς καμία επιφύλαξη των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, πατώντας το κουμπί που υποδεικνύεται,
 • Επικύρωση της πληρωμής, πατώντας το κουμπί που υποδεικνύεται.

Με τις παραπάνω επιβεβαιώσεις και επικυρώσεις, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι, πριν υποβάλει την παραγγελία του, έχει λάβει με σαφή και κατανοητό τρόπο τις πληροφορίες που περιγράφονται στα άρθρα 8 & 9 του παρόντος.

Η υποβολή της παραγγελίας στη MUNICH GARAGE αποτελεί προσφορά για την αγορά των παραγγελθέντων αγαθών. Εάν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται επιστροφή της πληρωμής αυτής.

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για τη MUNICH GARAGE προτού λάβει ο Πελάτης την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από τη MUNICH GARAGE, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Η παραγγελία θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από την MUNICH GARAGE από τη στιγμή που ο Πελάτης λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενημέρωσης της κατάστασης της παραγγελίας του με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχωρημένης Παραγγελίας». Κατά την επεξεργασία κάθε καταχωρημένης παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των Προϊόντων της παραγγελίας. Εάν ο χρόνος διαθεσιμότητας ή παράδοσης διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στη σελίδα του Προϊόντος, ο Πελάτης θα ενημερωθεί σχετικά. Η παραγγελία θεωρείται οριστική και δεσμευτική και η σύμβαση πώλησης μεταξύ των μερών (Πελάτη – MUNICH GARAGE) θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί μόνο κατά την αποστολή και τη λήψη από τον Πελάτη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης της αποδοχής της καταχωρημένης εντολής, με την ένδειξη [«Η παραγγελία σας έχει αποσταλεί»].

Στην απίθανη περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός Προϊόντος μετά την επικύρωση της παραγγελίας και της πληρωμής, ο Πελάτης δύναται, κατόπιν αιτήματός του, να επιλέξει:

 • Είτε να του παραδοθούν τα Προϊόντα που είναι διαθέσιμα, και να του επιστραφεί το ποσό, συμπεριλαμβανομένων των φόρων, των μη διαθέσιμων Προϊόντων στην παραγγελία του,
 • Είτε να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία και να του επιστραφεί το ποσό, συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των εξόδων αποστολής,·
 • Είτε να αιτηθεί την παράδοση Προϊόντος ισοδύναμης ποιότητας και τιμής, εντός του ορίου των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Η επιστροφή χρημάτων γίνεται με την ίδια μέθοδο πληρωμής με αυτή που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για να πληρώσει το ποσό της παραγγελίας του, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιβεβαίωση της επιλογής του τρόπου αποζημίωσης του.

 1. Παραγγελία Προϊόντων που δεν βρίσκονται σε απόθεμα

Σε περίπτωση που ο Πελάτης παραγγείλει Προϊόντα τα οποία η MUNICH GARAGE δεν έχει σε απόθεμα, η MUNICH GARAGE συνήθως καταβάλλει μια μικρή προκαταβολή για το συγκεκριμένο προϊόν. Το ποσό της κατάθεσης είναι το 30% της τιμής των Προϊόντων χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας μία από τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 7 κατωτέρω.

 1. Άρνηση παραγγελίας

Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιαδήποτε Προϊόντα από την Ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή και/ή να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί οποιοδήποτε υλικό ή περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα. Ενώ η MUNICH GARAGE θα καταβάλει πάντα κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διεκπεραιώσει όλες τις παραγγελίες, ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες συνεπάγονται ότι η MUNICH GARAGE δύναταινα χρειαστεί να αρνηθεί να επεξεργαστεί μια παραγγελία κατόπιν αποστολής στον Πελάτη της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας του, κάτι που η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Η MUNICH GARAGE δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη ή άλλου τρίτου λόγω της απόσυρσης οποιουδήποτε Προϊόντος από την Ιστοσελίδα, είτε έχει πωληθεί είτε όχι, αφαίρεσης ή επεξεργασίας οποιουδήποτε υλικού ή περιεχομένου στην Ιστοσελίδα ή για άρνηση επεξεργασίας ή αποδοχής μια παραγγελίας, κατόπιν αποστολής στον Πελάτη της Επιβεβαίωσης της Παραγγελίας του.

ΑΡΘΡΟ 4

ΤΙΜΕΣ

Οι τιμές των διαφόρων Προϊόντων αποδίνονται σε ευρώ (€) και δεν περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι τιμές είναι καθαρές, χωρίς να περιλαμβάνουν το κόστος αποστολής. Η τελική τιμή πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας περιλαμβάνει Φ.Π.Α. 24%. Ο Φ.Π.Α. είναι αυτός που ισχύει στην ελληνική επικράτεια, κατά την ημέρα της παραγγελίας. Οι τιμές των διαφόρων Προϊόντων δεν περιλαμβάνουν κανένα κόστος εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τις τιμές της οποτεδήποτε κατά την κρίση της. Ωστόσο, τα Προϊόντα, εφόσον υπάρχουν, πρέπει να τιμολογούνται σε ευρώ σύμφωνα με τα ισχύοντα τέλη κατά την καταγραφή της παραγγελίας. Η παραγγελία προϋποθέτει την αποδοχή της τιμής που έχει δοθεί για το επιλεγμένο προϊόν.

Τα έξοδα αποστολής δίδονται, κατά περίπτωση, ξεχωριστά όταν ο Πελάτης προχωρήσει και προτού ολοκληρώσει την παραγγελία του και πρέπει επίσης να καταβληθούν κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της παραγγελίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 κατωτέρω.

Η συνολική τιμή που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας είναι η τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και των εξόδων αποστολής.

ΑΡΘΡΟ 5

ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα έξοδα αποστολής γνωστοποιούνται στον Πελάτη με την υποβολή της παραγγελίας του και προσαρμόζονται ανάλογα με τον τόπο και τη διεύθυνση της ζητούμενης παράδοσης. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον Πελάτη και τιμολογούνται επιπλέον της τιμής πώλησης των Προϊόντων. Σε περίπτωση που η MUNICH GARAGE αποδέχεται την παράδοση Παραγγελίας εκτός Κύπρου, όλες οι διαδικασίες του Τελωνείου και πιθανά κόστη αυτών, βαρύνουν τον πελάτη σύμφωνα με το Άρθρο 6 κατωτέρω.

Η τιμή των Προϊόντων και τα έξοδα αποστολής πρέπει να καταβάλλονται προκαταβολικά από τον Πελάτη όταν η Παραγγελία υποβάλλεται, χρησιμοποιώντας μία από τις αποδεκτές μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται στο άρθρο 7 κατωτέρω. Αυτά αναγράφονται στην επιβεβαίωση παραγγελίας που αποστέλλεται από την MUNICH GARAGE στον Πελάτη. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται αυτόματα βάσει του βάρους των διαστάσεων (χρησιμοποιώντας το βάρος και το μέγεθος του πακέτου) και ο Πελάτης ενημερώνεται σχετικά πριν να ολοκληρώσει την παραγγελία του.

Τα Προϊόντα θα παραδοθούν στον Πελάτη μετά την επικύρωση της πληρωμής της Παραγγελίας, ανεξάρτητα από τη μέθοδο αυτής. Ο Πελάτης θα ενημερωθεί για την αποστολή των Προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που η Παραγγελία περιλαμβάνει Προϊόντα των οποίων οι ημερομηνίες διαθεσιμότητας διαφέρουν από την στιγμή που υποβλήθηκε η Παραγγελία για τα υπόλοιπα Προϊόντα, η Παραγγελία θα αποσταλεί όταν όλα τα Προϊόντα είναι διαθέσιμα σε μία μόνο αποστολή.

Η παράδοση των Προϊόντων πραγματοποιείται από εξειδικευμένη εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier TNT ΣΚΑΪΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ) με παρακολούθηση παραγγελίας. Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς την εταιρεία ταχυμεταφορών ανά πάσα στιγμή.

Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, η περίοδος παράδοσης των Προϊόντων θα υποδεικνύεται στον Πελάτη όταν υποβάλλει την Παραγγελία και πριν από την επιβεβαίωση της Παραγγελίας και την πληρωμή από τον Πελάτη. Η MUNICH GARAGE θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Παραγγελία, συνοδευόμενη από ένα δελτίο αποστολής, θα παραδοθεί μεταξύ δύο (2) έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή της πληρωμής του Πελάτη. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα Προϊόντα που αγοράζονται στον Ιστότοπο θα παραδοθούν στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης όταν υποβάλει την παραγγελία του, το αργότερο εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την επομένη της παραλαβής της Πληρωμής.

Εάν για κάποιο λόγο η MUNICH GARAGE δεν είναι σε θέση να παραδώσει την ημερομηνία αυτή, θα ενημερώσει τον Πελάτη για αυτή την κατάσταση και θα του παράσχει την επιλογή να συνεχίσει την αγορά με νέα ημερομηνία παράδοσης ή εναλλακτικά να ακυρώσει την παραγγελία και να του επιστραφεί το πλήρες ποσό που καταβλήθηκε.

Η παράδοση, ωστόσο, δεν είναι εγγυημένη σε περίπτωση ανωτέρας βίας με την επιφύλαξη του άρθρου 15 κατωτέρω.

Εάν η MUNICH GARAGE δεν είναι σε θέση να παραδώσει τα αγαθά λόγω λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης, η παραγγελία θα αποσταλεί εκ νέου στον Πελάτη μόνο με δικά του έξοδα.

ΆΡΘΡΟ 6

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΤΕΛΗ

Κάθε παραγγελία που διατίθεται στην Ιστοσελίδα και αποστέλλεται εκτός Ελλάδας δύναταινα υπόκειται σε φόρους και τελωνειακά τέλη όταν φτάσει στον προορισμό αποστολής της. Η δαπάνη των φόρων και τελωνειακών τελών που σχετίζονται με την παράδοση ενός αντικειμένου αποτελεί ευθύνη του πελάτη και μόνο. Η MUNICH GARAGE δεν υποχρεούται να ενημερώνεται και να ενημερώνει τον Πελάτη για τυχόν τελωνειακά τέλη και φόρους που ενδέχεται να ισχύουν. Η MUNICH GARAGE συμβουλεύει τον Πελάτη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές της χώρας του για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό.

ΆΡΘΡΟ 7

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της MUNICH GARAGE διέπεται από την ελληνική νομοθεσία και τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην Ιστοσελίδα αποστέλλονται από την Ελλάδα. Τα τιμολόγια εκδίδονται σε ευρώ, υποκείμενα σε Ελληνικό Φ.Π.Α. ποσοστού 24% και τα κόστη αποστολής υπόκεινται σε Ελληνικό Φ.Π.Α. ποσοστού 24%.

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Η χρήση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, για τις ηλεκτρονικές αγορές στην Ιστοσελίδα της MUNICH GARAGE, είναι απόλυτα ασφαλής, εφόσον ο Πελάτης ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες. Μόλις ο Πελάτης συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή της παραγγελίας του, θα μεταφερθεί αυτόματα σε ασφαλές ιστότοπο της συνεργαζόμενης τράπεζας (Eurobank Α.Ε.), όπου δύναται να συμπληρώσει απευθείας τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Για να πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική φόρμα αναφέροντας το ακριβές όνομα του κατόχου, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής του κάρτας και τον τριψήφιο αριθμό (CVV) που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας.

Ο έλεγχος των στοιχείων και η πληρωμή γίνονται απευθείας, αφότου ο Πελάτης συνδεθεί με την συνεργαζόμενη τράπεζα (Eurobank Α.Ε.).

Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την επεξεργασία μιας παραγγελίας, εάν η πληρωμή με τραπεζική κάρτα δεν γίνει δεκτή ή η πληρωμή δεν γίνει. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η MUNICH GARAGE δύναται να θεωρήσει ότι η σύμβαση πώλησης είναι άκυρη.

Η MUNICH GARAGE εγγυάται την πλήρη εμπιστευτικότητα των τραπεζικών πληροφοριών που διασφαλίζονται από το πρωτόκολλο SSL, το οποίο ελέγχει αυτόματα το δικαίωμα του Πελάτη να χρησιμοποιεί την τραπεζική κάρτα και κρυπτογραφεί όλες τις συναλλαγές, προκειμένου να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα.

ΕΜΒΑΣΜΑ – ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η MUNICH GARAGE δέχεται διατραπεζικές μεταφορές χρημάτων ως έγκυρη μορφή πληρωμής. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διαδικασία του εμβάσματος για την πληρωμή της παραγγελίας του, πρέπει να μεταφέρει ηλεκτρονικά το συνολικό ποσό της παραγγελίας του σε ευρώ, με αναφορά του ονόματός του και του αριθμού ηλεκτρονικής παραγγελίας, στον κατωτέρω λογαριασμό:

Τράπεζα: EUROBANK

IBAN: GR7002601750000410200821846

Όνομα Κατόχου Λογαριασμού: MUNICH GARAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μόλις ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο Πελάτης πρέπει να στείλει στο MUNICH GARAGE μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την απόδειξη πληρωμής.

Ο χρόνος επεξεργασίας ποικίλλει μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων και δύναται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Ο Πελάτης πρέπει να επιτρέπει 2 εργάσιμες ημέρες για την επεξεργασία της μεταφοράς χρημάτων.

Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης αναστολής της επεξεργασίας μιας παραγγελίας εάν η πληρωμή με τραπεζική μεταφορά απορριφθεί ή η πληρωμή δεν γίνει εντός 3 ημερών από την υποβολή της παραγγελίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η MUNICH GARAGE δύναται να θεωρήσει την σύμβαση πώλησης άκυρη.

Ο Πελάτης χρεώνεται με τα τραπεζικά έξοδα για τη συναλλαγή με τραπεζικό έμβασμα.

PAYPAL

Μόλις ο Πελάτης ολοκληρώσει τη συμπλήρωση όλων των άλλων στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή της παραγγελίας του, θα μεταφερθεί αυτόματα στον ασφαλή ιστότοπο της Paypal, όπου δύναται είτε να καταχωρίσει τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας στο διαδίκτυο, είτε να συνδεθεί στον υπάρχον Paypal λογαριασμό του και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία πληρωμής που έχει ήδη καταχωρήσει εκεί.

Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει την επεξεργασία μιας παραγγελίας, εάν δεν πληρωμή μέσω Paypal δε γίνει δεκτή ή η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί. Υπό τις συνθήκες αυτές, η MUNICH GARAGE δύναται να θεωρήσει την σύμβαση πώλησης άκυρη.

ΆΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη Σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη Σύμβαση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παράδοσης των αγαθών, δηλαδή από την ημέρα που ο Πελάτης ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν τρίτος παρέλαβε τα εμπορεύματα. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος, λήγει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Για τους σκοπούς της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την MUNICH GARAGE για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@munich-garage.com.

Ο Πελάτης δύναται να χρησιμοποιήσει προς το σκοπό αυτό το παρόν πρότυπο έντυπο υπαναχώρησης από τη σύμβαση, δεν είναι όμως υποχρεωτικό.

Προκειμένου να συμμορφωθεί με το χρονικό όριο της υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, ο Πελάτης απαιτείται μόνο να στείλει την αίτηση για υπαναχώρηση από τη Σύμβαση προτού παρέλθει η σχετική χρονική περίοδος.

Συνέπειες της υπαναχώρησης από τη Σύμβαση:

Η MUNICH GARAGE θα επιστρέψει την πληρωμή του Πελάτη, μόνο αφού λάβει τα επιστραφέντα προϊόντα ή απόδειξη ότι ο Πελάτης έχει στείλει τα προϊόντα πίσω, οποιοδήποτε από τα δύο συμβεί πρώτο:

α) Παραλαβή Προϊόντων: Ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει ή να παραδώσει τα Προϊόντα στην MUNICH GARAGE, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την υπαναχώρηση από τη Σύμβαση. Προκειμένου να συμμορφωθεί με την περίοδο επιστροφής, τα Προϊόντα πρέπει να σταλούν εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών.

β) Έξοδα που σχετίζονται με επιστροφές Προϊόντων. Ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με την επιστροφή Προϊόντων.

γ) Ευθύνη για την απομείωση της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων: Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος μόνο για την απομείωση της αξίας των αντικειμένων που προκύπτει από την χρήση αυτών των προϊόντων κατά τρόπο ασυμβίβαστο με τη φύση και τον χαρακτήρα τους, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργικότητάς τους.

Η διαδικασία επιστροφής χρημάτων θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός 14 ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε άριστη κατάσταση.

Για επιτυχή και εύκολη επιστροφή, η MUNICH GARAGE ζητά από τον Πελάτη να ακολουθήσει τις κατωτέρω διαδικασίες:

α) Με την αίτησή του για υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης, ο Πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με τη MUNICH GARAGE αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας, την ημερομηνία της παραγγελίας και της παραλαβής των Προϊόντων. Κατόπιν επανεξέτασης, η MUNICH GARAGE θα ζητήσει από τον Πελάτη να υποβάλει γραπτή αίτηση υπαναχώρησης από τη σύμβαση και να επιστρέψει τα εν λόγω προϊόντα.

β) Ο Πελάτης πρέπει να στείλει το πλήρες αίτημα με αντίγραφο της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση του τιμολογίου της MUNICH GARAGE.

γ) Ο Πελάτης πρέπει να στείλει τα εν λόγω Προϊόντα μέσω αναγνωρισμένου, ασφαλισμένου ταχυδρομείου στη διεύθυνση τιμολογίου της MUNICH GARAGE. Η MUNICH GARAGE δεν ευθύνεται για απώλεια ή ζημιά από την αποστολή των επιστραφέντων Προϊόντων. Τα προϊόντα πρέπει να είναι άθικτα (συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων και των εξαρτημάτων), να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και επανασυσκευασθεί, ώστε η αρχική συσκευασία να μην έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Ο Πελάτης δεν πρέπει να αποστείλει τα επιστραφέντα εμπορεύματα με χρέωση μέσω αντικαταβολής (οι αποστολές αυτές δεν θα γίνονται δεκτές).

δ) Ο Πελάτης θα αποζημιωθεί για το αντίστοιχο ποσό με τον ίδιο τρόπο που έκανε την αρχική του πληρωμή.

Η υπαναχώρηση από την σύμβαση δεν είναι δυνατή, εάν τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα (συμπεριλαμβανομένης της ζημίας στην αρχική συσκευασία), χρησιμοποιημένα ή ελλιπή (απώλεια εγγράφων, πιστοποιητικών εγγύησης, εξαρτημάτων κλπ.).

Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς δεν θα εγκριθεί, εάν δεν τηρηθούν όλοι οι όροι που αναφέρονται παραπάνω. Τα προϊόντα θα επιστραφούν στη συνέχεια με έξοδα του Πελάτη ή θα αποθηκευτούν στην αποθήκη της MUNICH GARAGE.

ΆΡΘΡΟ 9

ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ

 1. Η MUNICH GARAGE ευθύνεται απέναντι στον Πελάτη για κάθε έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας και/ή πραγματικού ελαττώματος που υπάρχει κατά την στιγμή της παράδοσης των Προϊόντων.
 2. Σε περίπτωση έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας και/ή πραγματικού ελαττώματος, ο Πελάτης δικαιούται την αποκατάσταση των Προϊόντων ανέξοδα είτε με επισκευή ή αντικατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3, είτε με ανάλογη μείωση στην τιμή είτε με καταγγελία της σύμβασης για τα αντίστοιχα Προϊόντα, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6.
 3. Αρχικά, ο Πελάτης δύναται να αιτηθεί από την MUNICH GARAGE την επισκευή των αγαθών, ή δύναται να ζητήσει από την MUNICH GARAGE την αντικατάστασή τους, ανέξοδα, εκτός αν αυτό καθίσται αδύνατο ή δυσανάλογο.

Η αποκατάσταση των Προϊόντων θεωρείτε δυσανάλογη όταν επιβάλει κόστη στην MUNICH GARAGE τα οποία, σε σχέση με τον τρόπο αποκατάστασης που επιλέγεται, είναι αδικαιολόγητα, λαμβάνοντας υπόψη:

– την αξία των αγαθών εάν δεν υπήρχε έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας,

– τη σημασία της έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, και

– αν ο τρόπος αποκατάστασης των αγαθών που επιλέχθηκε, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς σημαντικές ενοχλήσεις για τον Πελάτη.

Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και χωρίς να παρουσιαστεί σημαντική αναστάτωση στον Πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και το σκοπό για τον οποίο ο Πελάτης ζήτησε τα εμπορεύματα.

 1. Ο όρος «ανέξοδα» στις παραγράφους 2 και 3 αναφέρεται στις αναγκαίες δαπάνες για την επιδιόρθωση των αγαθών, ιδίως όσον αφορά το κόστος της εργασίας και τα υλικά.
 2. Ο Πελάτης δύναται να απαιτήσει την ανάλογη μείωση της τιμής ή την καταγγελία της σύμβασης με την προϋπόθεση ότι:

– ο Πελάτης δεν δικαιούται ούτε επισκευή ούτε αντικατάσταση, ή

– η MUNICH GARAGE δεν έχει ολοκληρώσει την επισκευή ή την αντικατάσταση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή

– η MUNICH GARAGE δεν έχει ολοκληρώσει την επισκευή ή την αντικατάσταση χωρίς σημαντική αναστάτωση στον Πελάτη.

 1. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εάν η έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας είναι ασήμαντη.
 2. Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει και να υποβάλει οποιεσδήποτε αξιώσεις απευθείας στη MUNICH GARAGE εντός είκοσι τεσσάρων (24) ορών από την παραλαβή των Προϊόντων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@munichgarage.com, με επιβεβαίωση της παραλαβής του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος.
 3. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή Προϊόντων.

ΆΡΘΡΟ 10

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αφότου η παραγγελία καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα, η ακύρωση της καθίσταται δυνατή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@munichgarage.com, με την προϋπόθεση ότι η ακύρωση σταλεί και παραληφθεί από την MUNICH GARAGE, με επιβεβαίωση της παραλαβής του σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος, πριν από τις 9:00 π.μ. την ημέρα παραλαβής της παραγγελίας, και τα Προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί για αποστολή. Για τη διευκόλυνση του Πελάτη, ενδείκνυται να γνωρίζει τον αριθμό της σχετικής παραγγελίας.

ΆΡΘΡΟ 11

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Όλα τα Προϊόντα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα της MUNICH GARAGE καλύπτονται αποκλειστικά από την εγγύηση, τους όρους και τη χρονική περίοδο που παρέχονται από το εργοστάσιο παραγωγής τους και δεν δεσμεύουν με κανένα τρόπο τη MUNICH GARAGE. Τα Προϊόντα που παρέχονται από τη MUNICH GARAGE συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες, καθώς και από μια εγγύηση καλής απόδοσης εύλογης διάρκειας, στην αγγλική γλώσσα. Το έντυπο εγγύησης περιλαμβάνει πάντα το όνομα και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές της περιεχόμενο, τη διάρκειά της, τη γεωγραφική περιοχή που ισχύει η εγγύηση, καθώς και τα προβλεπόμενα από το εφαρμοστέο δίκαιο δικαιώματα. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο έντυπο εγγύησης ή στο ενημερωτικό δελτίο του Προϊόντος στην Ιστοσελίδα, η εγγύηση ισχύει για δύο (2) χρόνια. Η εγγύηση του Προϊόντος, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αγοράς και παρέχει δωρεάν επισκευή του προβλήματος, εφόσον πληρούνται οι κατωτέρω όροι:

 1. Ο Πελάτης έχει κρατήσει την εγγύηση και την απόδειξη της αγοράς Προϊόντος.
 2. Τα συστατικά χαρακτηριστικά του Προϊόντος δεν έχουν τροποποιηθεί.
 3. Η βλάβη δεν αποκλείεται σύμφωνα με το έντυπο εγγύησης του κατασκευαστή.

ΆΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οποιοσδήποτε χρήστης δύναται να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.munichgarage.com χωρίς να παρέχει προσωπικές πληροφορίες. Οι περιπτώσεις όπου η MUNICH GARAGE θα χρειαστεί κάποια προσωπικά στοιχεία (όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο κ.λπ.) είναι αποκλειστικά για την επεξεργασία της παραγγελίας του Πελάτη.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Με τη σύναψη σύμβασης αγοράς, ο Πελάτης συμφωνεί με την επεξεργασία και τη συλλογή των προσωπικών του δεδομένων στη βάση δεδομένων της MUNICH GARAGE μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της σύμβασης, εκτός αν υποβάλει γραπτώς τη μη συναίνεση του με αυτήν την επεξεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@munichgarage.com.

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση και να τροποποιεί τα προσωπικά του δεδομένα, καθώς και άλλα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτά τα προσωπικά δεδομένα, όπως προβλέπεται από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να αφαιρεθούν από τη βάση δεδομένων κατόπιν γραπτής αίτησης του Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@munichgarage.com.

Σε κάθε περίπτωση, η MUNICH GARAGE ενημερώνει τον Πελάτη για τα δικαιώματά του για πρόσβαση, για διόρθωση, για διαγραφή και εναντίωσης σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών προστατεύονται πλήρως από κακή χρήση ή κατάχρηση. Η MUNICH GARAGE δεν παρέχει τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών σε τρίτους. Εξαιρέσεις περιλαμβάνουν εξωτερικούς μεταφορείς, στους οποίους δίνονται μόνο οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την παράδοση των Προϊόντων.

Η MUNICH GARAGE δύναται να χρησιμοποιεί περιοδικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πελάτη, προκειμένου να τον ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα παρόμοιων Προϊόντων και υπηρεσιών στην Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση όμως που ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοια μηνύματα, πρέπει να υποβάλει το αίτημά του στην MUNICH GARAGE στη διεύθυνση: info@munich-garage.com.

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα της MUNICH GARAGE.

ΆΡΘΡΟ 13

COOKIES

Κατά την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, τα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα από ένα ή περισσότερα μικρά αρχεία – τα αποκαλούμενα Cookies – τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή του Πελάτη και αποθηκεύονται αυτόματα. Τα δεδομένα αυτά που συλλέγονται δεν μπορούν να ανατεθούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν κυρίως το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, το όνομα χώρου (domain name) των σελίδων που επισκέφθηκε ο Πελάτης προηγουμένως, ο αριθμός επισκέψεων στις ιστοσελίδες της MUNICH GARAGE, οι ιστότοποι που επισκέφτηκε ο Πελάτης ή ο μέσος τόπος διαμονής.

Η MUNICH GARAGE χρησιμοποιεί cookies, δηλαδή τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με το χρήστη κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες της ή σε διάφορες επισκέψεις (διαχείριση συνεδριών), για να αποθηκεύσει πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας της βάσει των προτιμήσεων χρήσης τους, ώστε να τους παρουσιάζει σχετικό περιεχόμενο στο μέλλον (εξατομίκευση) ή για να παρακολουθήσει τη συμπεριφορά των χρηστών στο Internet (παρακολούθηση).

Για την αποθήκευση των προτιμήσεων και των δεδομένων που χρειάζονται κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα (διαχείριση συνεδριάσεων και εξατομίκευση), η MUNICH GARAGE χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους, δηλαδή τα cookies που ανήκουν στον τομέα που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης. Για να παρακολουθεί τις τάσεις των χρηστών και τα πρότυπα (παρακολούθηση), η MUNICH GARAGE χρησιμοποιεί cookies τρίτου μέρους, δηλαδή cookies που δεν ανήκουν στον τομέα που εμφανίζεται στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης.

Τα δεδομένα, επομένως, που συλλέγει η MUNICH GARAGE χρησιμοποιούνται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, την αξιολόγηση της ελκυστικότητας της Ιστοσελίδας της και τη βελτίωση της απόδοσης και του περιεχομένου της Ιστοσελίδας της. Τα συλλεχθέντα δεδομένα από τα cookies τρίτoυ μέρους υποβάλλονται σε επεξεργασία από τρίτους για λογαριασμό της MUNICH GARAGE. Τα cookies τρίτου μέρους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από της Ιστοσελίδας της MUNICH GARAGE και τον πάροχο στατιστικών στοιχείων ιστού και δεν μοιράζονται με άλλα τρίτα μέρη.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζουν cookies και επιτρέπουν στους επισκέπτες να τα αποκλείσουν. Ο Πελάτης δύναται σσνα ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του έτσι ώστε όλα τα Cookies να απορριφθούν ή να λαμβάνει ένα μήνυμα όταν αποστέλλεται ένα Cookie. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες στην Ιστοσελίδα της MUNICH GARAGE δεν θα λειτουργούν σωστά ή δεν θα λειτουργούν καθόλου χωρίς τα cookies.

ΆΡΘΡΟ 14

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η MUNICH GARAGE δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία του Πελάτη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.munichgarage.com χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο [ενν. SSL (Secure Sockets Layer)], αποτελεί πλέον το παγκόσμιο πρότυπο για την πιστοποίηση ιστοτόπων σε απευθείας σύνδεση (online sites). Με την τεχνολογία αυτή, τυχόν πληροφορίες που εισάγει ο Πελάτης στην Ιστοσελίδα είναι κρυπτογραφημένες/κωδικοποιημένες πριν μεταδοθούν σε απευθείας σύνδεση, προστατεύοντας έτσι τις προσωπικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της μετάδοσης. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με χρήση SSL προστατεύονται από μηχανισμό που ελέγχει αυτόματα εάν τα δεδομένα έχουν αλλάξει κατά τη μεταφορά.

Η κρυπτογράφηση είναι ένα μέσο για την κωδικοποίηση πληροφοριών μέχρι να φτάσουν στον παραλήπτη, ο οποίος θα δύναται να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύψει οποιεσδήποτε πληροφορίες στο βαθμό που πιστεύει εύλογα ότι η αποκάλυψη απαιτείται από το νόμο, για να εφαρμόσει τις πολιτικές της για την Ιστοσελίδα ή να προστατεύσει τα δικαιώματα, την περιουσία ή την ασφάλεια πελατών της ή άλλων προσώπων.

ΆΡΘΡΟ 15

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η Ιστοσελίδα δύναταινα περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης. Παρόλο που η MUNICH GARAGE προσπαθεί να συνδέει μόνο ιστοσελίδες που συμμορφώνονται με τις ίδιες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων με τις δικές της, η MUNICH GARAGE δεν είναι υπεύθυνη για τις πολιτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο τρίτων ή σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα παρέχονται αποκλειστικά για την διευκόλυνση και την πληροφόρηση του Πελάτη.

Η MUNICH GARAGE δεν έχει καμία επιρροή και κανέναν έλεγχο πάνω στις πληροφορίες και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τρίτων, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή εγγύηση για την εν λόγω πληροφόρηση και το περιεχόμενο και δεν προβαίνει σε δηλώσεις σε αυτό το θέμα. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως την ακρίβεια, το περιεχόμενο, την ποιότητα και την επικαιρότητα αυτών των δικτυακών τόπων.

ΆΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.munichgarage.com και τα εμπορικά σήματα που αντιπροσωπεύουν την MUNICH GARAGE και το ηλεκτρονικό της κατάστημα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε χρήση του προαναφερθέντος περιεχομένου είναι αυστηρή και απαγορεύεται χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της MUNICH GARAGE.

ΆΡΘΡΟ 17

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Η σύμβαση μεταξύ του Πελάτη και της MUNICH GARAGE είναι δεσμευτική τόσο για τον Πελάτη και την MUNICH GARAGE όσο και για τους αντίστοιχους διαδόχους και τους εκδοχείς τους.

Ο Πελάτης δεν δύναται να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να αλλάξει ή να εκποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη  συγκατάθεση της MUNICH GARAGE.

Η MUNICH GARAGE δύναται να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει, να χρεώσει, να αναθέσει σε τρίτους τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της Σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, οποιαδήποτε τέτοια μεταβίβαση, εκχώρηση, χρέωση ή άλλη διάθεση δεν θα επηρεάσει το νόμιμο δικαίωμα του Πελάτη ως καταναλωτή ή θα ακυρώσει, θα μειώσει ή θα περιορίσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε εγγύηση που δύναται να του παρείχε η MUNICH GARAGE, είτε ρητά είτε σιωπηρά.

ΆΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Με τους παρόντες, ο Πελάτης ενημερώνεται ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές που τηρούνται υπό εύλογες συνθήκες ασφάλειας στα πληροφοριακά συστήματα της MUNICH GARAGE, θεωρούνται ως απόδειξη επικοινωνίας των παραγγελιών και των πληρωμών που πραγματοποιούνται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΆΡΘΡΟ 19

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της MUNICH GARAGE δύναται να ανασταλεί σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως αυτή ορίζεται από τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.

Η MUNICH GARAGE θα ενημερώσει τον Πελάτη για την επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας εντός επτά (7) ημερών από την εμφάνισή του. Σε περίπτωση που η αναστολή αυτή συνεχιστεί μετά από περίοδο 30 (τριάντα) ημερών, ο Πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την τρέχουσα Παραγγελία που επηρεάζεται από την Ανωτέρα Βία και τότε θα επιστραφεί η τιμή των παραγγελθέντων Προϊόντων και τα έξοδα παράδοσης που καταβάλλονται.

ΆΡΘΡΟ 20

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Σε μια προσπάθεια οικοδόμησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αναφορικά με το  ηλεκτρονικό εμπόριο, η MUNICH GARAGE ακολουθεί τον Κώδικα Συμπεριφοράς του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου, ορίζοντας τα ελάχιστα πρότυπα δεοντολογικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς που πρέπει να εφαρμόζονται στις ηλεκτρονικές εμπορικές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Ο Πελάτης δύναται να έχει πρόσβαση στον Κώδικα εδώ:

ΆΡΘΡΟ 21

ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΌΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οποιαδήποτε παραγγελία υποβάλλεται από τον Πελάτη και όλες οι παραδόσεις που γίνονται από την MUNICH GARAGE συνεπάγονται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Πελάτη των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης. Κανένας άλλος γενικός ή ειδικός όρος ή/και προϋπόθεση που γνωστοποιείται από τον Πελάτη, δεν δύναται να συμπεριληφθεί ή να παρεκκλίνει από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης.

Το γεγονός ότι η MUNICH GARAGE δεν επικαλείται παραβίαση εκ μέρους του Πελάτη οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του, δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από την εν λόγω υποχρέωση και ο Πελάτης να επικαλεστεί αυτή την παράβαση σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Εάν μία από τις πολλές διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης θεωρηθεί άκυρη ή δηλωθεί ως τέτοια κατ’ εφαρμογή νόμου, κανονισμού ή κατόπιν τελικής απόφασης ενός αρμόδιου δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

Το γεγονός ότι ο Πελάτης δεν έχει λάβει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης στη μητρική του γλώσσα, δεν απαλλάσσει αυτόν από την εφαρμογή τους.

Η παραγγελία οποιουδήποτε προτεινόμενου Προϊόντος στην Ιστοσελίδα προϋποθέτει την ανάγνωση και την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και η αποδοχή αυτή δεν απαιτεί τη χειρόγραφη υπογραφή του Πελάτη.

Η επικύρωση του εντύπου παραγγελίας από την MUNICH GARAGE αποτελεί ηλεκτρονική υπογραφή, ισοδύναμη με χειρόγραφη υπογραφή, που επιβεβαιώνει ότι η παραγγελία είναι πλήρης και ότι το οφειλόμενο ποσό για την εκπλήρωση της εντολής αυτής είναι πληρωτέο.

Η MUNICH GARAGE διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει μονομερώς τους Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις κοινώς αποδεκτές εμπορικές πρακτικές, χωρίς να ενημερώνει προσωπικά τον Πελάτη και χωρίς να δικαιούται ο Πελάτης οποιαδήποτε αποζημίωση εξαιτίας αυτού του λόγου. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει περιοδικά εάν έχουν πραγματοποιηθεί ή όχι αλλαγές.

Ο Πελάτης δύναται να αντιγράψει ή να εκτυπώσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και τις Προϋποθέσεις Πώλησης, εφόσον δεν τους τροποποιεί.

Οι ισχύοντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης είναι εκείνοι που ισχύουν στην Ιστοσελίδα κατά την ημερομηνία της παραγγελίας, εκτός εάν απαιτείται τροποποίηση από τους νόμους ή τις κυβερνητικές αρχές (στην περίπτωση αυτή θα ισχύει για παραγγελίες που έχουν προηγουμένως δοθεί από τον Πελάτη). Οι αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις δεν ισχύουν για παραγγελίες που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

ΆΡΘΡΟ 22

ΕΦΑΡΜΟΣΤΈΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία, τόσο για το ουσιαστικό όσο και για το τυπικό τους μέρος.

Τυχόν παράπονα πρέπει πρώτα να καταγραφούν στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@munichgarage.com. Ο Πελάτης θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με το MUNICH GARAGE προκειμένου να επιτύχει τη φιλική επίλυση της διαφοράς.

Ο Πελάτης δύναται επίσης να επιλέξει την διαδικτυακή επίλυση διαφορών, προκειμένου να επιτύχει εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς υποβάλλοντας καταγγελία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN.

Όλες οι διαφορές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

ΆΡΘΡΟ 22

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Η MUNICH GARAGE δέχεται τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του Πελάτη. Ο Πελάτης δύναται να αποστείλει όλα τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του στη διεύθυνση info@munich-garage.com.

Σχόλια ή παράπονα σχετικά με παραγγελία, πληρωμή ή παράδοση θα πρέπει να αποστέλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.